Szukana fraza:

Zasady pisania pracy magisterskiej istnieją po to, aby ujednolicić wygląd utworów naukowych

Każda uczelnia, a nawet wydział ma swoje zasady pisania pracy magisterskiej. Istnieją jednak pewne elementy wspólne, co pozwala pokusić się o stworzenie uniwersalnego zbioru reguł dotyczących tego, jak powinna być pisana i jak powinna wyglądać wzorcowa praca magisterska.

Na stronie tytułowej powinny znaleźć się informacje o nazwie i siedzibie uczelni oraz jednostce organizacyjnej, w której powstało dzieło (wydział, instytut). Je umieszczamy na samej górze. Na środku strony wpisuje się imię i nazwisko oraz tytuł utworu (w tym mniejszą czcionką - w języku angielskim). Nieco niżej, z prawej strony znajduje się informacja, kto jest promotorem pracy, a na dole - miejsce i rok jej wydania.

Miejsce umieszczenia oświadczenia o samodzielnym napisaniu regulują zasady pisania pracy magisterskiej na danym wydziale. Tutaj są dwie możliwości: strona tytułowa (na samym dole, pod miejscem i rokiem wydania) albo strona następująca po niej, a przed spisem treści (wówczas ma nieco dłuższą formę).

Wszystkie prace magisterskie poza stroną tytułową i spisem treści mają również wstęp, rozdziały (podzielone na podrozdziały i - czasem - na mniejsze jednostki) oraz zakończenie. Do obowiązkowych części należą jeszcze bibliografia oraz spis zawartych w dziele tabel, rysunków, wykresów i innych elementów graficznych.

Struktura bibliografii zależy już od promotora czy zasad pisania pracy charakterystycznych dla danego wydziału (niektórzy wymagają, aby źródła zostały dokładnie skategoryzowane, czyli należy wyróżnić też strony internetowe, artykuły prasowe z dzienników, tygodników i innych periodyków nienaukowych).